زن سبزه با موهای بلند و براق

برس و شانه مو

nav_icon